REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SMAKIFORMY.PL Z DNIA 10.09.2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego, świadczonych przez Elżbietę Witczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SmaczneGO przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu, kod pocztowy 53-609, NIP 8991815539
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:
a) adres poczty elektronicznej: smakiformy@gmail.com
b) pod numerem telefonu: 574568538,
3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.smakiformy.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści w każdej chwili.

II. DEFINICJE

1. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa taką zdolność przyznaje.
2. Usługodawca – oznacza Elżbietę Witczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SmaczneGO przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu, kod pocztowy 53-609, NIP 8991815539
3. Usługa – oznacza przygotowanie i dostarczanie przez Usługodawcę posiłków w zestawach pod adres wskazany przez Klienta.
4. Zamówienie – oznacza Usługę albo Usługi wybrane przez Klienta dostępne na stronie internetowej www.smakiformy.pl w zakładce „diety”.
5. Serwis Internetowy – oznacza serwis internetowy pod adresem www.smakiformy.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego część.

III. ZAMÓWIENIE

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa lub Usługi dostępne w Serwisie Internetowym, w
zakładce „diety”.
2. Gotowe posiłki Usługodawca dostarcza w zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, z niezbędnymi atestami, odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywą Komisji 2002/72/WE wraz z późniejszymi
zmianami oraz wykazem dodatków z 2003 r.
3. Na każdym pojemniku naklejona jest etykieta zawierająca nazwę posiłku. Zamówienie dostarczane są w torbie papierowej z danymi adresowymi Klienta oraz logiem Usługobiorcy
4. Ceny poszczególnych Usług, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce „cennik” w Serwisie Internetowym,

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie Usług następuje przez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta przez formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce „zamów online”;
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
(e-mail).
3. Klient, wysyłając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że:
a) zawarte w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
c) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
4. Zamówienie uznaje się za ważne w chwili otrzymania przez Klienta, drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia od Usługodawcy z danymi dotyczącymi zamówienia. Usługodawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.
5. W razie złożenia przez Klienta zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności przez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych osoby trzeciej, Usługodawca ma prawo do niezrealizowania usługi, obciążenia Klienta kosztami realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.
6. Klient zobowiązany jest podczas składania zamówienia poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających uwzględnienia, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Usługodawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku jego wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach lub lekach.
7. Usługodawca w razie prośby Klienta, dostarczy na podany adres e-mail Klienta fakturę VAT obejmująca złożone Zamówienie.

V. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Klient może dokonać zapłaty za złożone Zamówienie:

a) Przelewem bankowym na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy w potwierdzeniu zamówienia,
b) przez funkcję płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie Internetowym.
2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy kwotą należności za Zamówienie. Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności, za przekazaniem Klientowi
stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową.
3. Klient celem przyspieszenia realizacji Zamówienia może wysłać drogą mailową na adres smakiformy@gmail.com potwierdzenie dokonania płatności za Zamówienie, wygenerowane przez system bankowy.
4. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej www.smakiformy.pl. Promocje te nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie będzie stanowi inaczej.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w ciągu dwóch dni od poczynienia ostatecznych ustaleń Klienta i Usługodawcy dotyczących wybranej diety, miejsca i czasu dostawy.
2. Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach nocno-rannych, w przedziale czasowym od 3:00 do 6:30. Przybliżona godzina oraz miejsce dowozu będą ustalone i potwierdzone przez Usługodawcę przy ostatecznym potwierdzeniu otrzymania zamówienia. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość realizacji Zamówienia także poza wskazanymi przez Klienta ramami czasowymi.
3. Posiłki na terenie miasta Wrocław dostarczane są bezpłatnie.
4. W przypadku zamówień całotygodniowych, zamówienia na sobotę i niedzielę dostarczane są razem z zamówieniem w piątek.
5. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, wystąpienie czynników niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany. Usługodawca nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności za niedostarczenie usług Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
6. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 9:00 w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Usługę uważa się za skutecznie doręczoną. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówioną Usługę w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu jej nieotrzymania.
7. W sytuacji wskazanej w ust. 5 dostawa zostanie zrealizowana w najbliższym, możliwym do zrealizowania terminie.

VII. ZMIANA, WSTRZYMANIE REALIZACJI I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy, nie później niż do godz. 9:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną datą ww. zmian. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez klienta od Zleceniobiorcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia w wybranych przez siebie dniach, nie później niż do godz. 9:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną datą wstrzymania realizacji Zamówienia. W takim wypadku realizacja opłaconego Zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Zamówienia.
3. Klient ma prawo do realizacji wstrzymanej części Zamówienia w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania.
4. W przypadku zmiany rodzaju diety w trakcie trwania Zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać stosownej dopłaty. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany rodzaju diety na pakiet o niższej wartości.

VIII. REKLAMACJE

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie bez wad.
2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za
wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do
Klientów nie będących konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
3. W razie niezgodności Zamówienia lub sposobu jego realizacji z wybrana usługą lub regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”). Reklamacja winna zostać złożona przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail smakiformy@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 574568538.
4. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Reklamacje dotyczące nieotrzymania zamówienia w danym dniu muszą zostać złożone do godziny 10 danego dnia. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 48 godzin od ich złożenia.
5. W złożonej reklamacji zaleca się podać: imię, nazwisko, dane do kontaktu, opis powodu reklamacji. W przypadku braków w reklamacji uniemożliwiających jej rozpoznanie, Usługodawca wezwie Klienta do jej niezwłocznego uzupełnienia w niezbędnym zakresie.
6. Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu złożonej Reklamacji.
7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostarczony posiłek lub posiłki w kwocie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem w serwisie internetowym.
8. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży Zamówienia, który uprzednio został doręczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy.

IX. ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
b) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu,
c) Skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d) Skorzystanie z systemu unijnego do rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, logotypów należą do Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez informacje na stronie www.smakiformy. zawierającej termin ich wejścia w życie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2018